University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Magisteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10650

Files in This Item:

File Description SizeFormat
manefrojd120320.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open
Title: En studie av en alternativ slöjdundervisning - Exemplet Kunskapsskolan
Other Titles: A study of an alternative education in sloyd - Example Kunskapsskolan
Authors: Månefröjd, Magnus
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 23-Mar-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
2011
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: kunskapsskolan
kunskapsgården
måluppfyllelse
tid
slöjd
dewey
schön
säljö
etnografi
självetnografi
Abstract: Utifrån politiska beslut tagna under de senaste två decennierna så har möjligheten att starta friskolor blivit enkelt och de drivs under samma ekonomiska förutsättningar med skolpeng som för traditionella kommunala skolor. Hur friskolorna profilerar sina skolor är många och en del är sättet att bedriva och organisera undervisningen på. En del i denna organisering är att erbjuda alternativ slöjdundervisning. Kunskapsskolan erbjuder till exempel slöjdundervisning under en viss period där en eller båda perioderna sker på ett internat som kallas för Kunskapsgården. Syftet med denna studie är att undersöka hur slöjdundervisningen kan se ut på Kunskapsskolan och på en Kunskapsgård och hur eleverna i en årskurs åtta uppfattar denna slöjdundervisning. En del av syftet har även som ambition att utifrån resultaten föra ett resonemang kring elevernas möjligheter att uppnå de nationella målen. Som teoretisk ram till studien har Dewey (learning by doing), Schön (den reflekterande praktikern) och Säljö (mediering och artefakter) använts. Forskningsmetoden har inspirerats av etnografi där även självetnografi ingår. Intervjuer med nio elever, rektor och en lärare genomfördes. Observationer under elevernas tid på Kunskapsgården i Gamleby genomfördes, där även informella samtal fördes med Kunskapsgårdens slöjdlärare och medföljande lärare från Kunskapsskolan. Resultaten visar att eleverna uppskattar slöjden som ämne men att det är för lite tid. Intervjuerna och observationerna pekar åt samma håll, att det är för lite tid för att slöjdundervisningen skall klara av att fullt ut leda eleverna till måluppfyllelse. Resultaten pekar dock även på att det finns olika uppfattningar kring detta och att rektorn på skolan är av en annan uppfattning gällande slöjdtiden och möjligheterna att nå målen.
URI: http://hdl.handle.net/2320/10650
Appears in Collections:Magisteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation