University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Magisteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hesslow120621.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Title: Recensionskompetens med hjälp av läroböcker? En jämförande studie av tre läroboksavsnitt i svenska.
Other Titles: Acquiring response competence through the use of textbooks? A comparative study of three Swedish textbook chapters
Authors: Hesslow, Eva
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 27-Jun-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
2012
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: läroböcker
recension
recensionskompetens
genrepedagogik
cirkelmodellen Ivanic
diskurser för skrivundervisning
Abstract: Att recensionsskrivande är ett vanligt förekommande inslag i svenskundervisning på alla stadier i svensk skola konstateras i flera studier om barns och ungdomars skrivande samt i en rapport från Skolinspektionen (2010:5). I tidigare forskning antyds ett antal problem i samband med recensionsskrivande, bland annat att begränsade handlingsreferat ofta dominerar i elevers recensioner. Sedan hösten 2011 gäller en ny läroplan för grundskolan och i kursplanerna för svenskämnet betonas undervisning om olika texttyper, något som även tidigare forskning lyft fram som väsentligt och som ligger i linje med den så kallade genrepedagogiken. Ytterligare en aspekt av betydelse för föreliggande studie, är den avgörande roll som läroböcker kan ha för hur undervisning gestaltas. Denna roll lyfts på olika sätt fram i tidigare forskning. Syftet med föreliggande studie är att jämföra tre läroböcker i svenska med avseende på vilka möjligheter dessa erbjuder elever i årskurs sex till nio att utveckla recensionskompetens. I studien jämförs läroböckerna i en komparativ analys med hjälp av Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk. Även genrepedagogikens cirkelmodell fungerar i studien som ett analysinstrument. Studien visar att läroböcker ingår i olika diskursiva praktiker, vilka tycks relatera till olika faser i cirkelmodellen. Detta tycks spela en avgörande roll för vilka möjligheter till genrekompetens inom recensionsskrivande, i studien benämnt recensionskompetens, som erbjuds i respektive lärobok. I studien beskrivs även hur läroböckerna har en tydlig implicit lärarröst, som kan tänkas påverka hur undervisningen gestaltas och vilka möjligheter till recensionskompetens som erbjuds. I studien framkommer även att nuvarande och tidigare kursplaner för svenskämnet tycks ingå i olika diskursiva praktiker och att läroböckerna tycks vara relaterade till styrdokument. Även detta ses i studien som en faktor som kan påverka de möjligheter till recensionskompetens som elever erbjuds.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11019
Appears in Collections:Magisteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation