University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Ingenjörshögskolan / School of Engineering >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11061

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Andersson Dahl.pdf942.25 kBAdobe PDFView/Open
Title: Transporthantering En utvärdering och analys av inboundtransporter vid Sulzer Pump Solutions Vadstena AB
Other Titles: Transport management An evaluation and analysis of inbound transports at Sulzer Pump Solutions Vadstena AB
Authors: Andersson, Mathias
Dahl, Malin
Department: Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
Issue Date: 4-Jul-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
Publisher: University of Borås/School of Engineering
Media type: text
Keywords: Transporthantering
inboundtransporter
processkarta
Abstract: Logistik har på senare tid blivit en allt viktigare del inom dagens samhälle i och med ökad globalisering. En verksamhet som effektivt arbetar med att förbättra sin logistik kan ofta erhålla stora konkurrensfördelar och om möjligt utöka sina marknadsandelar. Logistik medför dock ett antal kostnadspunkter, varav en utav de största är transporter. Av denna anledning är det av stor vikt att företag erkänner hantering av transporter som en central del utav den dagliga verksamheten. Syftet med detta examensarbete är att på Sulzer Pump Solutions Vadstena AB utvärdera samt studera verksamhetens transporthantering med fokus på inboundtransporter. I samband med ett ägarbyte har verksamheten genomgått stora organisationsförändringar där transporthantering har kommit att bli ett icke prioriterat område. Företagets transportkostnader är idag omfattande och det finns en tydlig önskan om att ta kontroll över transporthanteringen. Dock finns inga tillgängliga resurser som kan avsättas för detta arbete då organisationen för närvarande är överbelastad. Det framkom under arbetets gång att den bristande kontrollen över transporthanteringen till stor del beror på att verksamheten i många fall lämnat över detta ansvar på leverantören. Inte heller avtalen som är knutna parterna emellan innefattar någon form av precisering över transportsätt eller hantering. Det har även under arbetet framkommit att det finns andra delar av den dagliga verksamheten som har behov av förbättring. De rekommendationer som föreslås är att verksamheten i ett första skede utvärderar liksom omarbetar nuvarande leverantörsavtal så att dessa tydligt innefattar paragrafer rörande transporthantering. Vidare bör även befintliga leverantörer utvärderas för att om möjligt utveckla närmare samarbeten med nyckelleverantörer. Avslutningsvis framkom även att det finns goda kompetenser angående hanteringen av outboundtransporter hos företaget, vilka bör utnyttjas i större omfattning. Då företaget befinner sig i en expanderingsfas kan det dock på sikt vara ytterst nödvändigt att anlita en heltidsanställd logistiker för att effektivisera den nuvarande transporthanteringen.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11061
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation