University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11147

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KANI08.pdf939.5 kBAdobe PDFView/Open
Title: Riskhantering – orsaker till att riskhantering förbises.
Other Titles: Risk management – reasons why risk management is overlooked.
Authors: Gräns, Andreas
Gustafsson, Adam
Boe Lundvall, Pär
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 1-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KANI08
Programme: Dataekonomutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Riskhantering
förbises
PRM
PMBOK
misslyckanden och risker i ITprojekt
Abstract: IT i dagens samhälle agerar inte bara som en hjälpande funktion utan även som en drivande faktor där företag kan tillskansa sig fördelar gentemot konkurrenter. Detta bidrar till det stora antal IT-projekt som årligen startas för att utveckla de redan befintliga systemen eller för att nyutveckla framtida system. Dock är antalet fallerade IT-projekt i modern tid väldigt hög och det påverkar likväl företag som intressenter. Det bakomliggande skälet till att detta inträffar varierar ganska ofta och det finns egentligen inte någon riktig konsensus till vilka huvudskäl bakom ett IT-projekts fallerande är. Vi har därför haft för avsikt att studera användningen, eller snarare den bristande användningen, av riskhantering inom IT-projekt. Således har studien försöka ta reda på skälen till att riskhantering förbises inom IT-projekt. Vi har fokuserat denna studie både på hur andra forskare ser på riskhantering, men också kring hur det är använt inom de organisationer vi har valt till vår empiriska studie. Vi har framförallt inriktat oss på att förstå orsaker till att riskhantering, även om det är erkänt som en avgörande faktor inom projektstyrningen, inte får den uppmärksamhet som det borde. Studien har således ämnat att via en kategorisering och analys av identifierade orsaker till att riskhantering förbises hitta vilka som kan anses vara de avgörande och centrala. För att kunna skapa oss en förståelse har vi i vår studie utgått ifrån teori samt empiri för att på så sätt utröna olika orsaker till att riskhantering förbises. Vi har även tagit reda på hur riskhantering används i praktiken men även varför den ska användas inom ett IT-projekt. I den empiriska studien undersökte vi vad projektledare inom olika företag tänkte kring riskhantering, hur de karaktäriserar det och om de kunde komma på några upptänkliga orsaker till att riskhantering förbises. Vi fick de data genom att intervjua fyra olika företag och fyra olika personer som alla hade arbetstitlar som hade någonting att göra med riskhantering i sina arbetsinstruktioner. Den teoretiska studien genomfördes genom att vi analyserade olika studier som riktar sig mot IT-projekt och användandet av riskhantering och hur det används. I den teoretiska studien har vi tittat på nyttjandet av riskhantering som ett verktyg, den implicita påverkan av användandet och om det fanns något specifik orsak nämnt i redan bedriven forskning och därigenom försöka hitta vad de huvudsakliga orsakerna som kan påverka arbetet inom riskhantering. Vi har utöver detta även använt teorin och den empiriska bevisningen till att hitta orsaker till att riskhantering förbises. Vad vi funnit när vi använt den komparativa analysen på teorin och empirin är fyra större orsaker till att riskhantering förbises och dessa har vi tittat närmare på. Utifrån det skapande vi en lista som fungerar som en överblick för de olika orsakerna. Med denna lista som en språngbräda så skapas möjligheten att gå djupare i hur dessa förekomster av orsaker påverkar arbetet av riskhantering och försöka besvara varför dessa förekomster gör så att riskhanteringsarbetet inte görs till fullo.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11147
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation