University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11155

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2012_51.pdf325.85 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att vårda en döende patient: Sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede
Authors: Eriksson, Martin
Sabanovic, Rijad
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 2-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2012:51
Programme: Sjuksköterskeutbildning
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: vård i livets slutskede
sjuksköterskestudenter
upplevelser
döende
död
palliativ vård
Abstract: Den yrkesgrupp som tillbringar en omfattande tid med döende patienter är sjuksköterskor. I likhet med sjuksköterskorna kommer sjuksköterskestudenterna i kontakt med dessa patienter i samband med sin verksamhetsförlagda utbildning. Det ställer krav på att sjuksköterskestudenterna är förberedda inför vårdandet av patienter i livets slutskede. Studenterna kan utifrån tidigare erfarenheter reagera olika och de kan ha svårt att veta hur de ska hantera situationen och sina känslor. För att studenterna ska kunna hantera situationen i sin framtida yrkesroll är det värdefullt att belysa dessa upplevelser. Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Metoden som har använts är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Utifrån åtta artiklar skapades fyra huvudteman och åtta underteman. Resultatet visade på att ju längre vårdtiden var desto mer utvecklad blev vårdrelationen. Detta ledde till att relationen stärktes. Det resulterade i en större känslomässig påfrestning när patienten avled. Känslor av otillräcklighet i yrkeskunnandet vad gäller kliniska färdigheter och kommunikation ledde till svårigheter för studenterna i vårdandet av patienterna. Att vårda patienter i livets slutskede visade sig vara känslomässigt påfrestande. Handledarnas roll var betydande för hur studenter upplevde och hanterade situationen. I diskussionen berörs betydelsen av stöd, reflektion och utbildning. En förberedande utbildning som behandlar vård i livets slutskede skulle kunna vara av värde för studenter. Vidare diskuteras det hur mycket ansvar sjuksköterskestudenter bör ha i vårdandet av patienter som befinner sig i livets slutskede.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11155
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation