University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11165

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KANI15.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
Title: Agil kravhantering - Beställarens ansvar
Other Titles: Agile requirements engineering – The customers responsabilities
Authors: Johansson, Kristian
Wiljén, Billy
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 3-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KANI15
Programme: Interaktions- och kommunikationsdesignerutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: agile
agil
agilt
kravhantering
beställare
projekt
användare
metoder
Abstract: Inom IT-projekt beskrivs kravhantering som en av de inledande aktiviteterna i systemutveckling som syftar till att specificera beställarens behov. Kravhantering har länge brottats med många problem. Ett är att krav blir låsta tidigt i ett projekt och kan därefter inte förändras, detta minskar beställarens flexibilitet. Användning av agila metoder har blivit allt vanligare bland IT-leverantörer. Agila metoder förespråkar att IT-leverantör och beställare har ett nära samarbete. Eftersom beställaren ansvar ökar under kravhantering i agila projekt fann vi det intressant att undersöka vilka faktorer som är viktiga för beställaren att beakta under kravhantering i agila projekt. I litteratur finns mycket beskrivet om agila metoder generellt, men väldigt lite kring beställarens roll, varför vi ville undersöka detta närmare. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. För att undersöka hur IT-leverantören ser på beställarens roll under kravhantering i agila projekt har vi intervjuat fem respondenter från fyra olika IT-företag som använder agila metoder. Intervjuerna var semistrukturerade eftersom vi sökte respondenternas uppfattningar och tolkning av kravhanteringen. Intervjumaterialet analyserades sedan med en tematisk analys. Datainsamlingen visade att det fanns flera faktorer som är viktiga för beställaren att beakta under kravhanteringen. Engagemang är viktigt för att beställaren ska ha möjlighet att påverka och ha åsikter om kraven under projektets gång. Inledningsvis samlas kraven in på en övergripande nivå och det blir därför viktigt med en kontinuerlig kommunikation mellan IT-leverantör och beställare för att detaljera kraven under projektet. För att kunna ha ett nära samarbete med IT-leverantören krävs det att beställaren är delaktig i projektet i allt större utsträckning. Det har också visat sig att IT-leverantörens användning av agila metoder inte ställer orimliga krav på beställaren. Tvärtom är de väldigt flexibla gentemot beställaren och anpassar metoden på ett sätt som passar beställaren. Studien visar att det ibland är känsligt för IT-leverantören att ställa allt för höga krav på beställaren, eftersom beställaren är en kund. Studiens resultat indikerar att när IT-företagen använder agila metoder under kravhanteringen krävs det att beställaren är engagerad under merparten av projektet, eftersom kraven samlas inledningsvis in på en övergripande nivå och detaljeras sedan. Beställarna är inte vana vid att så höga krav ställs på deras engagemang. Det har också visat sig vara svårt att motivera beställarna att vara delaktiga i projektet, beställarens måste själv inse vikten av engagemang och delaktighet. Det krävs att båda parter tar sitt ansvar under kravhanteringen för att beställaren ska kunna få det system de vill ha och betalar för.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11165
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation