University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11177

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012CE29.pdf730.85 kBAdobe PDFView/Open
Title: Medierelationer – En studie av samspelet mellan organisationskommunikatörer och nyhetsmedia
Other Titles: Media Relations – A study of the interaction between organizational communicators and the news media
Authors: Kondrén, Joakim
Saarela, Marco
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 7-Aug-2012
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
2012CE29
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Nyhetsmedia
Organisationskommunikatörer
Nyhetsredaktörer
Medierelationer
Abstract: Nyhetsmedia är en av de främsta kommunikationskanalerna genom vilken en organisations intressenter får sin information om organisationen (Chen och Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll och McCombs, 2003). Brister i organisationers hantering av sina medierelationer har gjort att makthavare har tvingats lämna sina poster. Detta har lett till att ämnet medierelationer har lyfts fram mer och mer i samhällsdebatten, vilket fångade vårt intresse för att undersöka ämnet vidare. Vi har i denna uppsats haft som syfte att undersöka hur organisationskommunikatörer förhåller sig till nyhetsmedia och hur nyhetsredaktörer förhåller sig till organisationer samt att skapa en förståelse för hur de båda parterna kan förhålla sig till varandra för att stärka relationen dem emellan. För att undersöka detta genomförde vi en komparativ fallstudie där vi, genom semistrukturerade intervjuer, undersökte hur fyra nyhetsredaktörer och fyra organisationskommunikatörer ser på relationen dem emellan. Studien delar upp respondenternas svar i två perspektiv; ett nyhetsredaktörsperspektiv och ett organisationskommunikatörsperspektiv. Dessa perspektiv jämförs sedan för att lyfta fram olika aspekter i relationen mellan dessa båda parter. Resultatet av studien pekar på att båda parter är beroende av varandra för att kunna nå ut till sina intressegrupper. I uppsatsens slutsatser beskrivs en modell där organisationskommunikatörers och nyhetsredaktörers relation illustreras. Denna modell visar att det finns två olika förhållningssätt i hur organisationskommunikatörerna ser på organisationens medierelationer; det proaktiva förhållningssättet och det reaktiva förhållningssättet. Studien pekar på att ett mer proaktivt förhållningssätt innebär att det kan uppstå en starkare relation mellan organisationskommunikatören och nyhetsredaktören, vilket kan gynna båda parter.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11177
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation