University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Magisteruppsatser (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11179

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012MF05.pdf7.35 MBAdobe PDFView/Open
Title: ”Det där med CSR verkar vara på tapeten.” - En studie om hur tre företag kommunicerar CSR.
Other Titles: ”CSR, a concept everyone seems to be talking about.” - A study of how three companies communicates CSR.
Authors: Blom, Josefine
Rudenstam, Kristin
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 7-Aug-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
2012MF05
Programme: Magisterutbildning i företagsekonomi
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: CSR
Kommunikation
Image
Identitet
Förtroende
Legitimitet
Semiotik
Abstract: Målet med denna studie har varit att producera en kvalificerad text för att kunna skapa en bättre förståelse inför hur och varför företag väljer att kommunicera CSR. Inför arbetet med denna studie upplevde vi en förvirring om vad begreppet CSR innebär, och vidare att detta många gånger försvårar kommunikationen av det CSR som det enskilda företaget bedriver. Då betydelsen för vad CSR är skiljer sig åt finns det inget manus för konceptet och därav såg vi ingen anledning till att granska företags CSR. Istället valde vi att studera CSR som användbar symbol för att kommunicera ett företags samhällsansvar. Med anledning av detta har vi undersökt hur utvalda företag ser på kommunikationen av det CSR som de bedriver samt vilka perspektiv som har betydelse för hur det kommuniceras. Vi började därför med att undersöka vad CSR är för respektive företag och varför de arbetar med det för att därefter kunna studera vad kommunikationen av CSR betyder för deras förtroende, image och identitet. Hermeneutiken, läran om tolkning, har varit centralt genom studien då arbetet med CSR och hur det bör kommuniceras har visat sig bero av tiden och rummet som våra undersökta företag befinner sig inom. Dialogen ovan antyder att kommunikationen av CSR är ett komplext fenomen och vårt syfte med studien har därför varit explorativt. Vi har i denna studie valt att arbeta med en kvalitativ ansats och har genomfört intervjuer på fyra företag, nämligen amerikanska Del Monte och Clif Bar samt de svenska företagen Nudie Jeans och Stendahls kommunikationsbyrå. Vi intervjuat två personer per företag, en med CSR-ansvar samt en anställd utan direkt koppling till företagets CSR. Intervjun med Stendahls genomfördes med deras Vd med syftet att erhålla mer kunskap om kommunikation som ett verktyg av CSR. För att komma i kontakt med våra respondenter har vi valt att använda oss av ett strategiskt urval där vi själva bedömt vilka personer som ansågs relevanta för studien och därmed fick ingå i urvalet. För att skapa mer tyngd i studien har vi även studerat och analyserat hur respektive företag valt att kommunicera CSR på sina hemsidor. Vår empiri och analys presenteras i vad vi har valt att benämna Uppdrag granskning, vilken bygger på två delar; Resumé och Den segrande paradoxen. Empirin återfinns i avsnittet Resumé där vi presenterar den information som vi samlat in från samtliga respondenter. För att skapa en förståelse för ämnet har vi tolkat och analyserat resultatet av våra intervjuer med hjälp av vår teoretiska referensram vilket presenteras i avsnittet Den segrande paradoxen. Därefter följer våra slutsatser, som ett resultat av denna studie. Vi har genom denna studie ökat vår förståelse inför hur CSR kommuniceras men även dragit ett antal slutsatser där förväntningar, förtroende, transparens och symboler är centrala begrepp i förståelsen av ett företags kommunikation av CSR. I samband med detta hoppas vi även att studien ska frambringa inspiration hos läsaren till hur företag kan kommunicera ansvarstagande och CSR samt att vi lyckas förmedla relevanta tankar och intresse för vidare forskning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11179
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation