University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11204

Files in This Item:

File Description SizeFormat
alidost_holmros_parkkinen120412.pdf441.54 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att göra något av det lilla. Pedagogers reflektioner kring lärandet i förskolan.
Other Titles: Converting small happenings into life lessons. Pedagogues reflections on learning in preschool.
Authors: Anttila Alidost, Sari
Holmros, Christina
Parkkinen, Heidi
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 9-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: förskola
förhållningssätt
lustfyllt lärande
Abstract: Bakgrund I bakgrunden redogörs för Pramling Samuelssons och Vygotskijs filosofi kring området lärande. De anser att lärandet ses som en process, där uppmärksamma pedagoger ska vara lyhörda över barnens intressen och erfarenheter som de visar i förskolan. Syfte Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger i förskolan beskriver lärandeprocesser, vid vilka tillfällen lärandet sker och hur de skapar lärande situationer utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten och i den miljö barnen befinner sig i. Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Som redskap använde vi oss av self report, vilket innebär att vi med hjälp av skrivna frågor kan ta reda på vad pedagoger i förskolan har för syn på lärandet. Även observation har använts för att närmare studera lärandet i förskolan. Resultat Resultatet visar att många av de tillfrågade pedagogerna anser att det finns lärandesituationer i de flesta moment under hela dagen i förskolan. Det framgår även att det är viktigt att barnens inflytande, intresse och nyfikenhet ska styra verksamheten och att pedagogerna ska vara engagerade i sitt arbete. Det som kan försvåra lärandet är de stora barngrupperna där det enskilda barnet ska nås samt att störande moment såsom möten, telefonsamtal, kollegor och andra barn avbryter en lärande situation.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11204
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation