University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11214

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2012_47.pdf288.86 kBAdobe PDFView/Open
Title: Höga berg och djupa dalar - Patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom
Authors: Bildsten, Ellen
Braunstein, Maria
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 13-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2012:47
Programme: Sjuksköterskeutbildning
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: bipolär sjukdom
upplevelse
livsvärld
acceptera
relationer
stigmatisering
Abstract: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom karaktäriserad av episoder med mani och depression. Symtom på mani kan vara ökad energi och förhöjd sinnesstämning och depression kännetecknas av sänkt sinnesstämning och minskad aktivitet. Sjukdomen behandlas oftast farmakologiskt men det är även betydelsefullt med psykologiskt inriktade åtgärder. Då bipolär sjukdom är en relativt vanligt förekommande sjukdom är sannolikheten stor att sjuksköterskan kommer i kontakt med dessa patienter. Svårigheter kan finnas för sjuksköterskan att leva sig in i livsvärlden hos patienter med bipolär sjukdom och förstå att sjukdomen genomsyrar stora delar av det dagliga livet. Syftet med studien är att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ur ett livsvärldsperspektiv. Studien är en litteraturstudie där nio kvalitativa artiklar har analyserats. Fynd som gjordes var att patienterna har svårigheter att hantera symtomen och att sjukdomen påverkar deras livsvärld. Patienterna nämner problem med att behålla riktning i livet och har svårt att acceptera diagnosen samt att sjukdomen påverkar jaget och identiteten. Vikten av förtroendefulla relationer betonas men även en problematik med att upprätthålla dessa. Upplevelser av skuld, skam och stigmatisering beskrivs. Upplevelserna bekräftar sjukdomens komplexitet och vikten av att sjuksköterskan har god kunskap om sjukdomen, skapar en bra vårdrelation och har ett vårdande samtal för att hjälpa patienterna att leva med sjukdomen, att acceptera diagnosen och att bli självständiga. En insikt och förståelse hos sjuksköterskan i patienternas upplevelser skulle kunna bidra till en bättre omvårdnad. Det kan konstateras en problematik med att allmänsjuksköterskan vårdar denna patientgrupp.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11214
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation