University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11217

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2012_27.pdf864.3 kBAdobe PDFView/Open
Title: Hur väl tolkar sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården EKG och vilka faktorer kan påverka lärande och kunskapsnivå?
Authors: Kander, Kristofer
Werner, Kristoffer
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 14-Aug-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2012:27
Programme: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: EKG
ambulans
prehospitalt
EKG-tolkning
EKG-träning
EKG-utbildning
ambulanspecialistsjuksköterska
telemedicin
Abstract: Elektrokardiografi (EKG) är ett flitigt använt hjälpmedel inom ambulanssjukvården i Sverige. Utifrån ett EKG kan sjuksköterskan få stöd i att identifiera orsak till symtom, välja behandling samt avgöra vart patienten skall transporteras. Vid en akut hjärtinfarkt kan ett korrekt tolkat prehospitalt EKG, ha betydelse för patientens fortsatta vård och i förlängningen ha en avgörande betydelse för patientens fortsatta hälsa och överlevnad. Syftet med denna studie var att undersöka hur väl sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården kan tolka EKG och vilka faktorer som eventuellt kan påverka deras lärande samt kunskapsnivå. Studien genomfördes som en prospektiv kvantitativ enkätstudie med bekvämlighetsurval. Metoden valdes för att få ett så stort material som möjligt och för att minimera bortfallet. Enkäten besvarades av alla de 132 sjuksköterskor som tillfrågades. Resultatet visade att det finns brister i hur väl sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården kan tolka EKG. Erfarenhet från hjärtintensivavdelning visade sig vara den faktor som påverkar EKG-tolkningskunskaperna i positiv riktning. Respondenterna självskattade i stor utsträckning sin EKG-tolkningsförmåga på ett adekvat sätt. Det vill säga att markerade de sin förmåga som ”dålig”, hade de också låga poäng på testet. Resultatet av studien visar att det finns behov av mer utbildning inom EKG-tolkning i ambulanssjukvården. Den nuvarande rutinen, där prehospitalta EKG skickas till sjukhus för tolkning, är en fortsatt nödvändighet. För att kunna dra mer långtgående slutsatser hade en större studie inom området varit av intresse. Det finns ett behov av att studera hur man kan förbättra EKG-tolkningskunskaperna bland ambulanssjuksköterskor.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11217
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation