University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11218

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2011_49.pdf301.92 kBAdobe PDFView/Open
Title: Patientens upplevelse av god omvårdnad: Har arbetsmodellen någon betydelse?
Authors: Malmborg, Emma
Tolshagen, Gunilla
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 14-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2011:49
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: god omvårdnad
patientperspektiv
patienttillfredsställelse
arbetsmodell
kvalitativ metod
Abstract: Enligt lagar och förordningar, omvårdnadsteorier och etiska förhållningsregler ska hälso- sjukvården ge god omvårdnad till alla patienter och den ska utgå från den enskilda individens behov. Denna litteraturstudies syfte är att belysa innebörden av god omvårdnad ur patientens perspektiv. Efter litteratursökning i databasen CINAHL valdes åtta artiklar som motsvarade syftet ut. Metoden som använts utgår från Fribergs (2006) modell om analys av kvalitativ forskning. Friberg (2006) skriver att kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål. Resultatet presenteras i två huvudteman: Att bli bejakad som människa respektive att erhålla adekvat omvårdnad. Dessa huvudteman beskriver vad patienten vill uppnå för känsla och vad han/hon vill få ut av omvårdnaden för att uppleva den som god. Att bli bejakad som människa beskrivs i två subteman, Att bli bemött med respekt och som en unik individ och att bli bemött som en delaktig partner i sin vård. Att erhålla adekvat omvårdnad beskrivs i tre subteman, sjuksköterskans egenskaper, god kompetens och yttre faktorer. Det framkommer i resultatet att sjuksköterskans personliga förmåga att bland annat vara omtänksam och ha ett vårdande förhållningssätt har stor betydelse för patientens upplevelse av god omvårdnad. Det har inte säkert gått att fastställa om det har någon betydelse vilken arbetsmodell som personalen arbetar utifrån eller om det påverkar patientens upplevelse av god omvårdnad då det inte framkommit vilken eller vilka arbetsmodeller som använts på de avdelningar där de studier som ligger till grund för detta arbete gjorts. Av det som framkommit som viktiga egenskaper för att patienten ska uppleva god omvårdnad tyder dock mycket på att arbetsmodeller som utgår från den enskilda individens behov borde ha goda förutsättningar för att nå upp till detta.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11218
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation