University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11270

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF04.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Title: Kulturkrockar - Ur ett managementperspektiv
Other Titles: Cultural clashes - From a management perspective
Authors: Holmquist, Karin
Gustafsson, Sandra
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 3-Sep-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KF04
Programme: Kandidatutbildning i företagsekonomi
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Management
Kultur
Krockar
Kulturkrockar
Narrativ
Plottar
Abstract: För att skapa ökad förståelse och utveckla positiva och hållbara affärsrelationer diskuterar denna uppsats hur blivande manager bör finna intresse i att lära sig om kultur och kulturers påverkan i organisationer. Uppsatsen utgår ifrån kultur som något som definierar grupper av människor och har vidare delat in detta i organisationskulturer och kultur ur den enskilda individens perspektiv i samspel med varandra. Kulturella skillnader kan i dessa olika sammanhang sätta käppar i hjulet och skapa konflikter mellan människor eller grupper, så kallat kulturkrockar. Uppsatsen är skriven ur ett hermeneutiskt förhållningsätt och materialet som hämtades in var från sex olika informanter och behandlades med en narrativ metod. Vid behandling av materialet har man utgått ifrån Hernadis tolknings modell genom att stå under, stå över och till slut stå istället för. Ur materialet togs det ut tre stycken olika historier som symboliserar kulturkrocken på olika sätt. Dessa berättelser fokuserar till att läsas på ett lättförståligt sätt då författarna har artikulerat de olika händelseförloppen utan att på något vis ändra på innehållet, plotten. I nästa del står författarna över berättelserna och har tittade på dessa utifrån den teoretiska referensramen och på det sättet belysa krocken utifrån olika perspektiv. Denna del ligger sedan som grund för det som sker i slutet då författarna ställer sig över texten och framför sin tolkning av berättelserna. Denna text visar på hur författarna förhåller sig till tidigare texter och med det menas att denna del är ingen universell eller absolut tolkning utan bara en typ av tolkning. Uppsatsen lyfter fram krockar i olika kulturella sammanhang som kan symbolisera något av ett konflikttillstånd och där läsaren får uppmärksamma det uppenbara genom läsning av andras upplevelser. Författarna har frågat sig om dessa krockar kan uppfattas som drivkrafter istället för ”käppar”. Studien belyser individens makt över sin egen situation och individens betydelse i den kollektiva kulturen. Om detta inte uppfattas av individen anser författarna att krocken kommer betraktas som ett problem och konflikttillståndet stannar upp. Skillnader och kontraster finner vi överallt både bland de som arbetar internationellt, har olika nationaliteter i arbetsteam, genomgår förändringar som avviker från sin kultur med mera. Genom att skaffa erfarenhet och kunskap, hantera kulturskillnader i det egna och med andra samhällen skulle man kunna använda kulturkrockar som drivkrafter för att bidra till en ömsesidig förståelse mellan människor.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11270
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation