University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11362

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.12.10.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Title: Second hand- och vintagekläder Vs. Nyproducerade kläder - En studie kring huruvida köp av andrahandskläder leder till lägre konsumtion av nyproducerade plagg.
Other Titles: Second hand and vintage clothing Vs. New produced clothes - A study about whether the purchase of second hand clothing leads to lower consumption of newly constructed garments
Authors: Bernestål, Sofia Margareta
Börjesson, Johanna
Janitzek, Malin
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 2-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.12.10
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: andrahandsmarknaden
second hand-kläder
vintage
överkonsumtion
konsumenter
nyproducerade kläder
Myrorna
Beyond Retro
second hand-market
second hand-clothes
over-consumption
consumers
newly-produced clothes
Abstract: I dagens Sverige konsumeras årligen stora mängder kläder. Nyproduktion av textil har en betydande miljöpåverkan med bland annat stor åtgång av vatten samt mängder av kemikalier. Ett alternativ till allt nyproducerat skulle kunna vara andrahandsmarknaden för kläder. Syftet med studien är att undersöka om de kvinnliga kunderna hos butikerna Myrorna och Beyond Retro konsumerar färre nyproducerade plagg för att de konsumerar second hand- och vintagekläder. Vi har använt oss utav en kvantitativ undersökning där vi intervjuat totalt hundra stycken respondenter i anslutning till Myrorna och Beyond Retros butiker. Vidare har vi genomfört fem stycken kvalitativa intervjuer med vana konsumenter hos ovannämnda butiker, för att fånga deras resonemang bakom svaren. De kvantitativa intervjuerna visar på att en liten majoritet anser sig konsumera färre nyproducerade plagg för att de konsumerar second hand- och vintagekläder. Samt att det överhängande motivet bakom köpen var att second hand- och vintagekläder är unikt och trendigt. I de kvalitativa intervjuerna var resultatet på vår huvudfråga omvänd, och ett djupare resonemang fördes kring deras agerande. Dessa respondenter visade sig i vissa fall ha överskattat sitt konsumerande av second hand- och vintagekläder i förhållande till nyproducerade plagg. In Sweden today we are consuming large quantities of clothes. Production of textiles have significant environmental effects, including high consumption of water and chemicals. An alternative to all the new produced clothes could be the second hand- clothes market. The purpose of this study is to investigate whether the female clients of the stores Myrorna and Beyond Retro consume fewer newly garments because they consume second hand- and vintageclothes. We have used a quantitative study where we interviewed a total of one hundred respondents in connection with Myrorna and Beyond Retro stores. Furthermore, we have conducted five qualitative interviews with consumers of the above stores to capture respondents' reasoning behind the answers. The quantitative interviews show that a small majority consider themselves to consume fewer newly constructed garments when they consume second hand- and vintageclothes. The largest motive behind the purchase was that the second hand- and vintageclothes is unique and trendy. In the qualitative interviews were the result to our main question in reverse, and a deeper reasoning on their actions were disused. These respondents appeared in some cases have overestimated their consuming of second hand- and vintageclothes in relation to the newly constructed garments.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11362
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation