University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11383

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.11.9.pdf839.84 kBAdobe PDFView/Open
Title: Ett parti i marknadsföring - Strategier på en föränderlig spelplan
Other Titles: A match in marketing - Strategies for an ever changing gameplan
Authors: Turesson, Sofi
Ottosson, Johanna
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 4-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.11.9
Programme: Butikschefsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: marknadsföring
konkurrensstrategi
konkurrensmedelsmixen
kundnärhetens nycklar
marketing
competitive strategy
competitive model mix
the schramm model of communication
cause related marketing
keys to consumer relations
Abstract: På modemarknaden råder idag en stor konkurrens och det blir allt svårare att differentiera sitt företag. Ett ökat mediebrus distraherar kontinuerligt det budskap företaget vill sända ut till kundgruppen. Idag tvingas företagen ta ett allt större socialt ansvar främst av kommersiella skäl. Miljöengagemanget blir allt större och framför allt attityden och beteendet hos konsumenterna leder till en annan slags konsumtion eller rent av till en ny trend. Utifrån problematiseringen har vi undersökt, beskrivit samt analyserat marknadsförings-strategin av en kedjeägd- respektive en privatägd butik. De utvalda butikerna blev Brothers & Sisters i Borås City respektive Centrum Manufaktur i Alingsås. Fokus låg på jämförelsen av marknadsföringen mellan två butiker, där en är centralstyrd och ingår i en kedja medan den andra är en enskild butik som är styrd i privat regi. Hur miljöperspektivet inkluderas i kommunikationen berördes också. Vi kartlagde skillnader och likheter samt fördelar och nackdelar med butikernas kommunikation och påverkan. De datainsamlingstekniker som har legat till grund för undersökningen är två personliga intervjuer och två enkäter. Intervjun har skett i möte med respondenten för respektive företag. Enkätundersökningen har genomförts på stan i Alingsås och Borås med ett icke sannolikhetsurval av respondenter. Undersökningen visade att både Brothers & Sisters och Centrum Manufaktur använder sig främst av interna åtgärder för att konkurrera och skapa lönsamhet. Den övergripande strategin för att skapa differentiering och påverkan är genom valet av tre faktorer; service, sortiment och människor. Det som skiljer företagens marknadsföringsstrategier åt är valet av informationskanaler i marknadskommunikationen, organisationens uppbyggnad samt varumärkena som ingår i sortimentet. Företagen lyckas med att kommunicera ett starkt sortiment och god service då kunden förknippar företagen med just de här faktorerna. Att döma utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningarna blir det tydligt att en butik tillhörande en kedja samt en butik som bedrivs i privat regi, kan ha likvärdiga strategier och stöta på liknande problem när det gäller marknadsföringen och dess genomslagskraft. The fashion market is today highly competitive and it becomes increasingly difficult to differentiate their businesses. An increased media noise continually distracts the message the company wants to send to the client group. Today, companies are forced to take greater social responsibility mainly for commercial reasons. Environmental commitment is increasing, and above all the attitude and behavior of consumers leads to another kind of consumption or even to a new trend. From the issue we have examined, described and analyzed the marketing strategy of a chainstore and a privately owned shop. The selected stores were Brothers & Sisters in Borås City and Centrum Manufaktur in Alingsås. The focus was on comparison of marketing between the two stores, one of which is part of a chain while the other is a single store that is operated privately. The environmental aspect included in the communication was also a part of the study. We map minded, similarities and differences, advantages and disadvantages of store communication and the influence on the market. The data collection techniques that were the subject of the investigation are two personal interviews and two surveys. The interview took place in a meeting with the respondent for their respective companies. The survey has been carried out on the town in Alingsås and Borås with a non-probability sample of respondents. The investigation revealed that both Brothers & Sisters and Centrum Manufaktur mostly uses internal measures to compete and operate profitably. The overall strategy for creating differentiation and impact is through the choice of three factors: service, assortment and people. What distinguishes the firms marketing strategies were the selection of information channels of marketing communication, organization structure and the brands included in the assortment. The companies manage to communicate a strong range and good service when the customer associate companies with just these factors. Judging from the interviews and questionnaires, it becomes clear that a shop belonging to a chain and a store that is conducted in private, may have similar strategies and encounter similar problems in terms of marketing and its impact.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11383
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation