University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11384

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.11.13.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Title: Framgångsfaktorer i svenska streetwearföretag - en fallstudie av företagen Caliroots, FRCTN, Hollywood, Junkyard och Sneakersnstuff
Other Titles: Key Success Factors in Swedish Streetwear Companies - a Case Study involving the Companies of Caliroots, FRCTN, Hollywood, Junkyard and Sneakersnstuff
Authors: Hallberg, Camilla
Fagerlind, Victoria
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 4-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.11.13
Programme: Butikschefsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: framgång
framgångsfaktorer
detaljhandel
success
key success factors
streetwear
retail
Abstract: Framgång innebär att lyckas, att uppnå goda resultat. Begreppet har flera betydelser. Det kan handla om att lyckas på ett personligt plan men det kan även handla om att etablera, utveckla och förverkliga ett företags affärsidé. Det kan för ett företag innebära att bli en erkänd aktör inom ett marknadssegment, det kan handla om att maximera företagets vinster och aktieutdelning, det kan handla om optimal kundnöjdhet eller om trivsel på arbetsplatsen. Vad framgång innebär för ett företag beror helt och hållet på vilka värderingar och vilka visioner det specifika företaget har. I dagsläget finns ett stort antal streetwearinriktade företag på den svenska marknaden och i kontrast till den något stagnerade tillväxten i detaljhandeln i helhet kan en positiv försäljningsutveckling ses hos några av dessa. Fallstudien fokuserar på att undersöka hur streetwearföretagen Caliroots, FRCTN, Hollywood, Junkyard och Sneakersnstuff ser på begreppet framgång och hur de uppfattar sig själva som framgångsrika. Målet är att söka svar på vilka nyckelfaktorer som leder till framgång i dessa företag samt vad detta beror på. För att möjliggöra ett resultat har tillvägagångssättet först och främst varit att ta fram en teoretisk referensram som beskriver olika komponenter som kan bidra till ett företags framgång. Därefter har vi genom kvalitativa undersökningar genomfört personliga intervjuer med ägare, grundare och personer i beslutsfattande positioner och därigenom lyckats identifiera vad framgång innebär för de respektive företagen, såväl för den enskilde entreprenören som för företaget i helhet. Genom att ställa relevant teori mot framtaget empiriskt underlag har vi kunnat dra slutsatser att dessa företag besitter stora likheter vad gäller utveckling, marknadsföring och entreprenörsengagemang. I slutsatsen finner vi 7 olika nyckelfaktorer som binder samman företagen Caliroots, Hollywood, Junkyard och Sneakersnstuff. Företaget FRCTN omfattas inte av alla de framtagna faktorerna då de är ett relativt nyetablerat företag där vi snarare diskuterat vilka möjligheter till framgång företaget har i framtiden. Success is about achievement; the ability to reach competitive results. The concept of success has many meanings. It may be achievement on a personal level, but also in establishing, developing and realising a business idea. This includes becoming an acknowledged participant in a specific market segment, maximizing the business’s profit and capital gains, optimizing customer satisfaction or the well-being of employees. The key success factors for a business depend fully on the visions and values that are incorporated by it. There is a range of streetwear companies established on the Swedish retail market today and in contrast to the overall slow growth in the retail industry, some of these companies are currently experiencing a positive development. The main aim of this study is to find the key success factors related to this growth and how the companies achieve them. This will be investigated by looking at the companies’ view on success and the effect of the escalating use of e-commerce. The case study focuses in how streetwear companies define the concept of success and to what extent they consider themselves successful. In line with appropriate theories, we have been able to identify a number of components that may contribute to the success of a company. Based on this, qualitative interviews with owners, founders and employees in decision making positions have made it possible to identify the meaning of success for these companies, as well as for the individuals in them. The results reveal how these companies show similarities in development, marketing and entrepreneurial engagement. This has further provided a classification of seven key success factors that connects Caliroots, Hollywood, Junkyard and Sneakersnstuff. As the company FRCTN is relatively new, we have not been able to identify success factors, but instead analysed the possible future for this company in line with their current strategy.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11384
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation