University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11390

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.2.4.pdf7.88 MBAdobe PDFView/Open
Title: Mögel på Textil -vid import av textila varor
Other Titles: Mold growth in Textiles - during import of textile products
Authors: Svennered, Alexandra
Carlson, Jenny
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012.2.4
Programme: Textilingenjörsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
image
Keywords: textil
mögel
relativ fuktighet
sorptionskurvor
åtgärder
sanering
textile
mold
relative humidity
sorption curve
measures
decontamination
Abstract: Under lagring och transport av textila varor från Asien kan risken för mögelangrepp vara stor, något som sedan vid uppackning kan vara skadligt för hälsan. Situationen så som det ser ut idag kan medföra stora problem och kostnader hos textilföretag och att hitta möjliga åtgärder för att förebygga skador är därför av stort intresse. För att kartlägga problemen med mögelangrepp på textila material har både informationssökning och praktiskt arbete genomförts. Mögeltillväxt sker då det är gynnsamma betingelser med hänsyn till klimat, näring och syretillgång. För att mögeltillväxt inte ska angripa textila varor finns en rad förebyggande åtgärder som kan vidtas, åtgärder som alla handlar om att göra förutsättningarna på ett eller annat sätt ogynnsamma. Olika textila material angrips olika lätt av mögel men genom att hålla varorna rena från smuts samt ha kontroll över den relativa fuktigheten kan varorna klara sig en längre tid utan att bli angripna. Reglering av den relativa fuktigheten kan göras genom användning av avfuktare eller diverse fuktabsorbenter. Även användning av biocider på varorna i samband med packning kan hämma mögeltillväxten. Textila materials benägenhet till att mögla beror på en rad faktorer och efter den mögelodling som satts igång kunde det konstateras att bomull är det material som lättast angrips. Vid uppackning av mögelskadade varor bör försiktighetsprincipen tillämpas och för att rädda de varor som angripits kan olika saneringsmetoder användas, där olika metoder lämpar sig för olika material. Dock har det visat sig, i studier som gjorts på byggmaterial, att vissa saneringsmetoder medfört en kvarvarande eller ökad toxinhalt efter sanering vilket således innebär att sanering inte alltid gör varorna brukbara. During storage and transport of textiles from Asia, the risk of mold growth is high. When unpacking the affected textiles the mold can be harmful to the health of the workers. Today, mold growth in textiles results in major problems and costs for the textile companies. Therefore, it is of great interest for the companies to find possible measures to prevent damages due to mold growth. In order to fully understand the problems with mold on the textiles, both a literature survey and practical work has been done. Mold growth occurs when there are favorable conditions with regard to climate, nutrients and oxygen. There are some preventative measures that can be taken to deter mold growth, which are all about making the conditions, in one way or another, unfavorable.The ease in which different textiles are attacked by mold varies greatly, but by keeping them clean and controlling the relative humidity, the textiles can last a long time without being attacked. The relative humidity can be controlled by using a dehumidifier or various moisture absorbers. Also, using biocides on fabrics during packing may inhibit mold growth. The propensity of mold growth on textiles depends on several factors. The mold experimentsrevealed that cotton is the most easily attacked material. When unpacking the mold damaged goods, the precautionary principle should be used and to save the textiles that have been attacked, different decontamination methods can be used. Different methods are useful for different materials. However, it has been found in studies of construction materials that some decontamination methods lead to residual or increased toxin levels after the decontamination. This means the decontamination does not always make the products usable.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11390
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation