University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11400

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2009.1.21.pdf15.24 MBAdobe PDFView/Open
Title: Ourstyle
Authors: Kahnberg, Karin
Gustafsson, Sofia
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2009.1.21
Programme: Textilekonomutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
image
Keywords: internationell expandering
Göteborgs modemarknad
globalisering
detaljister
ungerska designers
OurStyle
internationell expansion
Gothenburg fashion market
globalisation
retailers
hungarian designers
Abstract: Modemarknaden idag är både global och komplex med många uppfattningar om var värdet i produkten ligger. Produkten och företagets image är kraftfulla medel för att differentiera sig på marknaden. Då ett företag väljer att expandera till en ny marknad är det generellt ett sätt att skapa nya marknadsmöjligheter och för att öka sin försäljning. Innan etablering på ny marknad är det viktig att identifiera sin målgrupp. På den konkurrenskraftiga internationella marknaden ligger makten inte längre hos leverantören, utan hos kunden. Distributionskanalvalet spelar en stor roll i avseende att nå företagets tänkta målgrupp. I den rådande konjunkturen besitter detaljister begränsade medel att spendera på oetablerade varumärken. Många detaljister behöver även begränsa antalet varumärken i sina butiker. I uppsatsen har vi valt att behandla den ungerska PR-byrån OurStyles designers och deras chans att ta sig in på Göteborgs modemarknad. Uppsatsen är skapad ur ett hermeneutiskt förhållningssätt då det ger oss chansen att fritt tolka det studerade fenomenet. Vi har samlat in empiri genom vår fältstudie i Budapest, där vi gjort ett antal kvalitativa intervjuer med OurStyles designers, samt genom de detaljister vi varit i kontakt med i Göteborg. I teorikapitlet beskriver vi den textila värdekedjan, globalisering, modebranschen, strategier för att etablera sig på en ny marknad samt konsumentbeteende. Teorin och empirin är insamlad för att kunna svara på problemformuleringen i uppsatsen. Genom att granska OurStyles designers och hur de arbetar har vi tagit fram tänkbara detaljister på Göteborgs modescen. Uppsatsprocessen har gått ut på att se till vilka möjligheter de har att etablera sig på den göteborgska marknaden. Generellt är slutsatsen vi kommit fram till att det i dagsläget inte finns plats för OurStyles designers på Göteborgs modemarknad. Slutsatserna är grundade på den analys vi utfört genom att sammanställa teori med empiri.The fashion market of today is global and complex and there are many opinions about the value of the product and where it actually is to be found. The product itself and the image of the company are powerful tools to differentiate oneself on the market. When a company chooses to expand to a new market it is generally a way of creating new marketing opportunities and increasing its sale. Before establishing on a new market it is important to identify your target group. In the competitive international market the power is no longer with the supplier, but with the client. The choice of distribution channel is of big importance in respect of reaching the company’s intended target group. In the current state of the market the retailers have limited means to spend on unestablished brands. Many suppliers also need to limit the number of brands in their shops. In the essay we have chosen to focus on the Hungarian PR company OurStyle’s designers and their chance of getting into the fashion market of Gothenburg. The essay is written from a hermeneutical perspective since it gives us the opportunity to freely interpret the phenomena in question. We have collected empiric data through our field study in Budapest where we did a number of qualitative interviews with OurStyle’s designers, as well as qualitative interviews with the suppliers that we have been in contact with in Gothenburg. In the theory chapter of the essay we describe the value chain of textile, globalisation, the fashion industry, strategies to establish oneself on a new market and consumer behaviour. To be able to answer the problem formulation we will use both theory and empiric data. By studying OurStyle’s designers and how they work we have compiled possible suppliers for them on the fashion market of Gothenburg. The idea of the essay process has been to see what opportunities OurStyle have to establish themselves on the market/scene of Gothenburg. The conclusion in our essay is to a large extent that in the present situation there is no room for OurStyle’s designers on the fashion market of Gothenburg. The conclusion is based on the analysis we have done, putting together theory and empiric data.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11400
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation