University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Magisteruppsatser (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11420

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012MAGI10.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Title: Kritiska faktorer vid implementering av ERP-system
Other Titles: Critical factors in implementation of ERP-system
Authors: Olofsson, Jenny
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan
Issue Date: 11-Oct-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
2012MAGI10
Programme: Magisterutbildning i informatik
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: ERP-system
implementering
kritiska faktorer
Abstract: Många företagsledningar har svårighet att värdera ERP-system och de förändringar som krävs i företaget för att införa ett ERP-system. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring vilka kritiska faktorer som kan påverka implementering av ERP-system, samt hur organisationer arbetar med att hålla sitt ERP-system uppdaterat. Grundidén till studien kommer från Markus & Tanis (2000) som i en artikel beskriver den bristande forskning som finns inom ämnet ERP-system. Ytterligare en artikel som ligger till grund för studien beskriver en kanadensisk undersökning av Kumar, Maheshwari & Kumar (2003). För att kunna bidra med ytterligare forskning, samt tyda och förstå forskningsområdet är studien genomförd med ett hermeneutiskt ställningstagande av kvalitativ art. Genom en enkätundersökning har den empiriska datan samlats in för att sedan via mönsterjämförelse med Kumar, Maheshwari & Kumars (2003) studie bidragit till att utveckla en redan befintlig studie, samt fyllt på den alltför tunna informationen inom forskningsämnet. Enligt Wilder & Davis (1998, se Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003) anses ERP-implementeringsprojekt vara de svåraste systemutvecklingsprojekten på kort sikt. Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) utvecklar detta påstående, genom att undersöka flertalet kritiska faktorer som kan påverka implementeringen på ett mycket negativt sätt. Dessa kritiska faktorer kan exempelvis vara olika förändringar inom organisationen, val av ERP-system återförsäljare, val av konsulter, sammansättning av projektteam, planering, utbildning med flera. Markus & Tanis (2000) menar på att ett av de största problemen vid implementering av ERP-system är att det inte finns tillräckligt forskning inom ämnet, vi vet idag för lite för att konkret kunna påvisa de nackdelar och fördelar som en investering i ett ERP-system kan leda till. Vilka kritiska faktorer påverkar implementeringen av ERP-system? Vilka urvalskriterier finns vid planeringen av att införa ett ERP-system? Vilka kriterier och problem kan påträffas inom implementeringsprojekt? Vilka problem kan förekomma under implementeringen och hur kan organisationer arbeta för att förbättra och hålla sitt ERP-system uppdaterat? Kumar, Maheshwari, & Kumars (2003) studie visar att organisationer ställs inför flertalet olika utmaningar både vad gäller beteende bland anställda och medverkande, men även ledningsrelaterade problem. Slutanvändaren var inte redo för ett nytt system, motstånd till förändring, brist på utbildning, omsättning av nyckelpersoner inom projektet och brist på planering inom projektet var några av de kritiska faktorer som påvisades. Flertalet av respondenterna ansåg att de inom organisationen borde ha lagt ned mer tid på beteende- och ledningsrelaterade problem, samt att förbättra processerna inom projektet (Kumar, Maheshwari, & Kumar, 2003). Dessa påståenden kan stärkas i och med resultatet från denna studie. Utifrån resultatsammanfattningen kan vi se att de främsta problemen uppstår i samband med männskliga faktorer så som bristande resurser, bristande kompetens och bristande utbildning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11420
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation