University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11520

Files in This Item:

File Description SizeFormat
.2012.14.7.pdf818.67 kBAdobe PDFView/Open
Title: Målgruppsanalys - en fallstudie av textilföretaget Salming Underwear
Other Titles: Target Group Analysis – A study in collaboration with Salming Underwear
Authors: Rosqvist, Julia
Brändström, Caroline
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 15-Nov-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012.14.7
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: målgrupp
Salming Underwear
marknadsanalys
kommunikation
target group
market analysis
communication
Abstract: I dagens industriella samhälle finns det en hel uppsjö av produkter för oss som konsumenter. För oss handlar det om att fylla våra behov. För företagen handlar det om att få konsumenterna uppmärksammade på just deras produkt och särskilja sig på marknaden. Det gäller då att man har koll på vilken som är ens målgrupp. Men det slutar inte där. Det är även viktigt att man känner sin målgrupp! Individerna som ingår i din målgrupp är dels dem ni önskar att söka kommunikation med, men för att detta ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt krävs att man skapar goda relationer till dessa grupper och därigenom förstår hur man ska utforma sin kommunikation. Varumärket Salming Underwear genomgår i dagsläget om omstrukturering av företaget och önskar att nå en nytändning. Den målgrupp dem segmenterat från början stämmer inte längre överens med deras affärsplan och vet inte längre vem de ska vända sina kommunikationskanaler till. Vårt syfte är att definiera deras nya tänkta målgrupp samt hur marknaden uppfattar varumärket. Vi ämnar skifta fokus och förhållningssätt till den traditionella målgruppen och öppna upp för nya möjligheter. För att kunna infria syftet valde vi att göra en omfattande enkätundersökning med representanter från såväl existerande, som icke existerande kunder hos Salming Underwear. Resultatet av vår undersökning visar att Salming har problem med att kommunicera ut sitt budskap. Deras kärnvärden är ”No Nonsense” och prisvärda kalsonger, vilket inte stämmer överens med hur konsumenterna uppfattade varumärket. Vidare framkom att en majoritet inte var intresserade att bli placerade i en målgrupp enligt ålder utan var endast intresserade av komfort och pris. Ett alternativ vi presenterar är därför att Salming vänder sig till en icke ålderdominerande målgrupp och lyfter fram funktionen och komforten hos deras produkter. Slutsatsen som kan dras av vår studie är att målgruppsanalyser är svåra och att det inte finns en klar mall för alla företag. Däremot kom vi genom våra undersökningar fram till en potentiell målgrupp för Salming Underwear och förslag på hur man som företag kan ändra sitt synsätt till målgruppen. In today's industrial society there are multiple products and choices to make for us as consumers. For us it is about fulfilling our needs. For companies it is about getting consumers more aware of their particular product and differentiate themselves in the marketplace. In order to do so it is of outmost importance that you as a company know who your target group is. But that is not enough. It is also important to know your target group! The individuals whom are part of your target group are those you wish to seek communication with, but in order for this to happen successfully it requires creating and building good relationships with these groups. It is first then you can understand how you can build up your communication systems. The Swedish brand Salming Underwear is currently undergoing a restructuring of the company and wishes to revive their business. The target group they selected from the beginning is no longer consistent with their business plan and they no longer know who they should communicate with. Our purpose with this report is to define Salming Underwear’s new intended target group and how the market perceives the brand. We intend to shift the focus and approach to the traditional target group and open up the company to new opportunities. In order to fulfill the purpose we chose to do an extensive survey with representatives from both existing as well as non-existing customers of Salming Underwear. The results of our study show that Salming are having trouble communicating their brand value out to customers. Their core values are "No Nonsense" and affordable underwear, which is not consistent with how consumers perceive the brand. It was also found that the majority of costumers were not interested in being placed in a target group based by age. They were only interested in comfort and price. One option we present is that Salming can turn to a non-age dominant audience and highlight the function and comfort of their products out to the market instead. The conclusion to be drawn from our study is that the target group analysis is difficult and that there is not a template that works for every company. However, we can due to our survey present a potential target group for Salming Underwear and suggestions on how a company can change its approach to the target audience.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11520
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation