University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11521

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2011.12.8.pdf334.89 kBAdobe PDFView/Open
Title: Detaljhandel för konfektion – en studie om marknadsföring
Other Titles: Retail business in clothing – a study of marketing
Authors: Wennerö, Frida
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 15-Nov-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2011.12.8
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: marknadsföring
Abstract: Marknadsföring är en viktig del av företagets verksamhet för att få ett lyckat resultat avseende försäljning, kundkontakt och inte minst ekonomiskt resultat för verksamheten. Marknadsföringsarbetet kan genomföras på olika sätt och med olika insatser. Marknadsföring syns mest hos stora företag som vänder sig direkt till konsumentmarknaden. Mitt syfte med arbetet är att studera marknadsföringsarbetet hos små fristående butiker inom detaljhandeln för kläder. Där vill jag genom en studie se hur arbetet genomförs och om det eventuellt finns förbättringsmöjligheter inom området. Min bild av branschen innan studien påbörjades var att det finns en mängd småföretag inom segmentet som syns och verkar på många olika sätt och med olika framgång. Syftet med arbetet är att utreda om det finns brister inom marknadsföringsarbetet hos dessa företag samt om det kan finnas lämpliga åtgärder för att förbättra marknadsarbetet. Studien kan genomföras på många olika sätt. Jag valde att välja ut en ”typbutik” för att där gra en djupgående analys via djupintervju för att få mer detaljerade svar på mina frågor. I studien har jag också genomfört en litteraturstudie för att se om det finns lämplig litteratur i ämnet och då även om den är riktad till den här typen av företag. Resultatet av studien blev tydlig på det sättet att det företag som jag studerat har brister inom marknadsföringsarbetets grunder. I detta fallet är bristerna betydande och påverkar verksamheten. Jag bedömer att det finns förbättringsmöjligheter för detta företag och med åtgärder kan det påverka verksamhetens resultat positivt. En orsak till bristerna kan vara kunskapsbrist men även att det saknas litteratur och utbildning riktad till just den här målgruppen. Litteratur och utbildning är ofta riktat till större företag med stora resurser och då mer allmänt inriktad. Utbildning och litteratur för mindre företag inom detaljhandeln är mer inriktad på direkt försäljningsarbete. I studien valde jag att göra en detaljerad analys hos ett företag. Om resultatet är representativt för fler företag eller branschen i stort har jag inte bedömt och därför gör jag ingen generell bedömning baserad på min analys. Marketing work is an important part of company activities to get successful results of sale, contact with customers and at least economic results. Marketing can be done in many different ways with different efforts. Marketing activities are more visible by large company who are working directly to consumer market. My study means to study marketing work of smaller company in retail business to see how marketing works and if there are any problems. If it is any problem I will see if it is possible to be solving them. My reflection before I started my study was that there it is just in this business a lot of company how are working a lot of different ways and are different successful. The point of my study is to investigate if there is some lacks in marketing work in these companies and if I can find some activities to make marketing work better. My study can be done in many different ways. I chose to select a typical company for just this topic and then make a more detailed analysis to get more precise answer to my questions. I have also made a literature study to see if there is some related literature for this topic and if it is some related literature for this type of company. The result of my study become clear for that company I have study. The reason was that there are lacks in basic marketing work. In this case are the lacks significant and affective this company. There for I presume that there are improvement opportunities for this company that can affect on business results in a positive way. Background for these lacks can be not enough knowledge or that it is no literature for just these sorts of companies. Education and literature for smaller retail stores are more oriented to directly sales work. In my study I chose to make a more detailed analysis for just one company. If my results are representative for more companies or the business area I do not know and there for I do not make a general assessment based on my analysis.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11521
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation