University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Magisteruppsatser (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/12455

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2013MF02.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open
Title: Företagsvärdering – Skillnader mellan värderingsprocesser
Other Titles: Business Valuation- Differences in valuation processes
Authors: Drottenmark, Magdalena
Johansson, Elin
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 19-Jul-2013
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT 2013:MF02
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Företagsvärdering
Immateriella tillgångar
immateriella tillgångar
värderingsprocess
värderingsmodeller
Abstract: Företagsvärdering är ett ämne som väcker stort intresse från bland annat revisorer och värderare då det idag har blivit allt vanligare att köpa och sälja företag. För att värdera ett företag är det viktigt att ha en gemensam definition på begreppet värde då detta kan skilja sig mellan olika individer. Värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar anses vara ett av de mest problematiska områdena när det gäller värdering. En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk form. Företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar har idag blivit allt mer förekommande då ekonomin utvecklas fort. Problematiken finns kring dessa företag då ingen konkret lösning finns för hur dessa skall värderas. Det finns idag flera olika sätt att gå till väga för att värdera ett företag. I vår studie har vi därför valt att studera hur värderingsprocesserna skiljer sig åt vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Syftet med studien är att granska och skapa förståelse för skillnaderna i dessa två värderingsprocesser. Vi har i denna uppsats valt att i den teoretiska referensramen utgå ifrån att beskriva värderingsprocessen. Där har vi valt att beskriva den fundamentala analysen och dess delar. Dessa består av strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värderingsmodeller. När det gäller värderingsmodeller finns det en mängd olika metoder att tillämpa, men i denna uppsats studeras substans- och avkastningsvärdering. Substansvärdering innebär att befintliga tillgångar och skulder analyseras medan inom avkastningsvärdering tas framtida tillväxt med i beräkningarna. Inom avkastningsvärderingen studeras två underkategorier som är kassaflödesvärdering samt multipelvärdering. En kvalitativ metod har använts för att genomföra denna studie. Detta har gjorts genom att en intervjustudie har använts. Där har vi intervjuat värderare för att få en djupare förståelse för hur värderingsprocesserna skiljer sig åt mellan företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. I empirin beskrivs respondenterna och även en presentation av deras tillvägagångsätt vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar beskrivs. I analysen görs en jämförelse mellan teorin och empirin vilket senare leder fram till slutsatserna. Slutsatserna visar att det finns vissa skillnader mellan värderingsprocesserna. Dessutom visar de tydligt på att mer forskning krävs och efterfrågas kring värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. Slutsatserna består även av diskussion och förslag på vidare forskning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/12455
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation