University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Magisteruppsatser (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/12693

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2013MF07.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Title: Optionsprogram – Vem tjänar på det?
Other Titles: Stock option plans – Who benefits from it?
Authors: Ceder, Marcus
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 7-Nov-2013
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT 2013:MF07
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: optionsprogram
agentteori
intjänandeperiod
optioner
stock option plans
agency theory
vesting period
options
Abstract: Optionsprogram har sedan 1990-talet blivit en allt mer tillämpad form av ekonomisk kompensation i företag. Orsaken till varför denna kompensationsform blivit allt mer populär är för att undvika intressekonflikter som kan uppstå mellan aktieägarna och VD eller övriga anställda. Informationsassymmetri är grundproblemet i denna intressekonflikt, som uppstår i situationer då VD eller andra anställda innehar information om företaget som aktieägarna inte har tillgång till. För att undvika intressekonflikter och för att skapa en intressesammanslagning används optionsprogram för att säkerställa att VD eller anställda arbetar i enlighet med aktieägarnas vilja. Inom vetenskaplig forskning har detta område studerats flitigt och där bland annat nyttan av optionsprogram har ifrågasatts. Forskning på området har också visat att marknaden reagerar positivt när ett optionsprogram introduceras. I denna studie har därför utgångspunkten varit att undersöka vilket utfall optionsprogram har haft och vilka skillnader som går att finna beroende på till vilka optionsprogrammen riktat sig till. I uppsatsens syfte ingår explicit att hitta brister i optionsprogrammen som kan leda till förbättringar. För att göra undersökningen hanterbar har en avgränsning gjorts till företagen på Stockholmsbörsens Small-Cap lista. Därefter har information om optionsprogrammen inhämtats tillsammans med aktiekursdata med hjälp av Aktiespararnas analysprogram. Resultatet av undersökningen visar att de implementerade optionsprogrammen haft ett negativt utfall överlag. Detta innebär att det går att ifrågasätta om intressesammanslagning verkligen sker och om marknadens positiva reaktion är försvarbar i denna kontext. I utfallet för de olika målgrupperna framkom att optionsprogram riktade till flera personer presterar bättre än optionsprogram riktade till ett fåtal personer. I forskningsfrågan gällande programutformning framkom att den traditionella varianten utan prestationskrav var den vanligast förekommande och som också medför svagheter jämfört med nyare varianter. Ett förslag på forskning som i framtiden kan vara av intresse att göra inom ämnesområdet är en undersökning av utfallet efter att nya programutformningar implementerats och vilka svagheter eller styrkor som är inneboende hos dessa.
URI: http://hdl.handle.net/2320/12693
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation