University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Magisteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/12795

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lyckeståhl130622.pdf631.86 kBAdobe PDFView/Open
Title: Tematisk undervisning i förskolan - 5 och 6-åringars erfarenhet av lärande i relation till ett tematiskt arbetssätt
Other Titles: Thematic teaching in preschool - How five and six year-old children experience learning in a thematic approach
Authors: Lyckeståhl, Lena
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 27-Nov-2013
Series/Report no.: Magisteruppsats
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: tema
undervisning
5 och 6-åringar
lärande
Abstract: Förskolans läroplan lyfter fram att ett tematiskt arbetssätt är en gynnsam undervisningsform för förskolebarns lärande. I denna studie undersöks förskolebarn och deras perspektiv på lärande genom just denna undervisningsform. Syftet är att undersöka lärande genom tematisk undervisning hos en grupp 5 och 6-åringar i förskolan. Undersökningen är kvalitativ till följd av att avsikten är att få en fördjupad förståelse för lärande genom tematisk undervisning i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten för studien är variationsteori utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Två analysformer har använts vid bearbetningen av det empiriska materialet, dessa är fenomenografisk analys och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visar att många barn uppfattar att de har inflytande i sitt lärande till följd av att deras frågor och det de är intresserade av att ta reda på är en del i undervisningen. Men det framkommer också att det finns barn som upplever att det är svårt att formulera frågeställningar och att veta vad de är intresserade av att ta reda på i temat. Barnen beskriver att lärande i den tematiska undervisningen sker genom att barn och lärare tillsammans forskar och undersöker temats kunskapsområden. Barnen upplever att det finns olika gynnsamma faktorer som bidrar till deras lärande i tematisk undervisning. Exempel på sådana gynnsamma faktorer är att barnen får ställa hypoteser och pröva dessa, att de samarbetar med andra barn för att finna lösningar samt att får använda olika redskap och uttrycksformer i undervisningen. Det framkommer dock att leken inte är en av dessa uttrycksformer.
URI: http://hdl.handle.net/2320/12795
Appears in Collections:Magisteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation