University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13578

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2013_81.pdf278.65 kBAdobe PDFView/Open
Title: Blivande adoptivföräldrars upplevelse av infertilitet och adoptionsprocessen
Authors: Eliasson, Annica
Lilja, Maria
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 25-Mar-2014
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2013:81
Programme: Barnmorskeutbildning
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: adoptionsprocessen
ofrivillig barnlöshet
infertilitet
adoption
upplevelse
adoption process
involuntary infertility
infertility
experience
Abstract: Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige idag och av kvinnor i barnafödande ålder är ca 1 av 10 drabbade. De flesta som lider av infertilitet använder sig av medicinsk hjälp som förstahandsmetod. Misslyckas man med den medicinska hjälpen går vissa par vidare med adoption direkt medan andra ser detta som en sista utväg. Adoptionsprocessen, som den oftast beskrivs i media, är en arbetsam process och upplevelsen av väntan är central. Tidigare forskning kring adoption fokuserar mest på adoptivbarns upplevelse. Tidsramen för att få adoptera ett barn innebär ofta en väntan på flera år. I studien belyses tankar och känslor som uppkommer under adoptionsprocessen hos par som önskar adoptera barn. Syftet med studien är att beskriva dessa pars upplevelse av infertilitet och adoptionsprocessen. Studien är en kvalitativ empirisk studie där datainsamlingsmetod är intervjuer och insamlat material analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet finner vi fyra huvudkategorier som lättnad, hoppfullhet, frustration och maktlöshet. Dessa huvudkategorier har svarat väl till vårt syfte. Abstract: Involuntary infertility is today a major problem in Sweden and 1 out of 10 women in childbearing age are affected. Most of them who suffer from infertility use medical help as their first choice. If the medical help fails, some couples directly move on to adoption while some see this as a last resort. The adoption progress, as it is commonly referred to in media, is a laborious procedure and the experience from the wait is central. Previous research on adoption focuses mainly at the experience of the adopted child. The timeframe to be granted an adoption often implies a wait of many years. Through our study we wish to highlight the thoughts and emotions that arise among the couples that wish to adopt a child during the adoption process. The purpose of our study is to describe the couples experience of infertility and adoption process. The study is a qualitative empirical study where data is collected using interviews and the collected material has been analyzed using a qualitative content analysis. We found four main categories as a result: relief, hopefulness, frustration and powerlessness. These main themes have matched our purpose well.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13578
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation