University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13886

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT2014CE33.pdf879.85 kBAdobe PDFView/Open
Title: Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier
Other Titles: The role of auditor in detecting fraud
Authors: Cláesson, Malin
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 25-Jul-2014
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
VT2014CE33
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: revision
revisors roll
revisorns roll i att upptäcka bedrägerier
förväntningsgap
agentteorin
auditing
auditors role
auditors role in detecting fraud
expectation gap
agency theory
the lending credibility theory
the theory of inspired confidence
Abstract: Revisorns roll har på senare tid kommit att innefatta mer än att säkerställa de finansiella talens riktighet. En stor del av revisorns arbetsuppgifter handlar om att tillstå sina klienter med all typ av rådgivning. En följd av revisorns utökade arbetsuppgifter är att det ställer krav på revisorn att inneha kunskap om en rad olika ämnen. Denna utveckling har kommit att innebära att allmänheten anses ha höga förväntningar på revisorn i dess yrkesroll. Tidigare forskning visar att bedrägerier inom organisationer har ökat på senare tid och att det har kommit att bli ett ökat problem i samhället. I och med indikationer på att bedrägerier i organisationer har ökat anses allmänheten också ha förväntningar på att revisorn skall upptäcka bedrägerier när de utför revision. Revisorerna själva anser däremot inte att det är ett syfte med revisionen att upptäcka eventuella bedrägerier. Forskare menar dock att allmänhetens förväntningar är så pass höga att revisorerna måste ta hänsyn till detta krav. Tidigare forskning samt de tillfrågade revisorerna bekräftar att bedrägerier i företag är mycket problematiska att upptäcka med hänsyn till det faktum att de inte enskilt har någon stor påverkan på de finansiella räkenskaperna för ett bolag. Meningsskiljaktigheter råder mellan revisorerna och användarna kring revisorns roll och både tidigare forskning samt de revisorer jag har intervjuat i denna studie vittnar om att det råder ett förväntningsgap mellan de olika parterna. En vanlig missuppfattning menar revisorerna i min undersökning är att allmänheten tror att revisorerna reviderar och kontrollerar på detaljnivå. I både tidigare forskning samt empiriskt underlag finner jag uppfattningen att kunskapen kring revisorns roll måste öka. Tidigare forskning och de tillfrågade respondenterna är överens om att information är huvudnyckeln till att minska de förväntningsgap som råder och som från revisorernas sida uppfattas som mycket olyckligt. Studien har gjorts i syfte att med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med revisorer klargöra hur revisorerna själva ser på sin roll att upptäcka bedrägerier i organisationer. Studien består sammanlagt av åtta respondenter representerade på fyra revisionsbyråer varav tre stycken är stora revisionsbolag och en mindre revisionsbyrå. Resultatet av denna studie visar att revisorerna är överens om att upptäcka bedrägerier inte är ett huvudmål med revisionen utan utgör endast en del. Revisorerna i studien menar att det är deras uppgift att granska utifrån väsentlighet och risk. Samtliga respondenter menar att det är ledningens ansvar att upptäcka bedrägerier men framförallt betonar de vikten av att förebygga bedrägerier med hjälpa av goda interna kontroller.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13886
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation