University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Masteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13979

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Happstadius VT14.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Title: Kommunikation i matematikundervisningen - Lärares skilda uppfattningar av uppdraget att utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik
Other Titles: Communication in mathematics - Teachers' perceptions of the assignment to develop students' communication skills in mathematics
Authors: Happstadius, Eva-Lena
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 19-Aug-2014
Series/Report no.: Masteruppsats
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: matematik
kommunikationsförmåga
interaktion
språklig progression
diskurser
fenomenografi
multimodalitet
designteori
Abstract: Sammanfattning I den nya läroplanen, Lgr 11, har kommunikation en central plats i matematikundervisning. De senaste årens studier rörande matematisk kommunikation har främst behandlat språklig progression, interaktion och matematiska diskurser. Däremot saknas forskning kring hur lärare kan arbeta med matematisk kommunikation. I denna studie undersöks lärares skilda uppfattningar av hur de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikations-förmåga i matematik. Uppsatsens empiriska del utgår från en enkätundersökning och tre intervjuer. Studien använder en fenomenografisk ansats och ett variationsteoretiskt perspektiv. Selanders och Kress designteoretiska multimodala perspektiv utgör ett teoretiskt ramverk. I resultatet framkommer tre olika metodiska förhållningssätt till kommunikation i matematikundervisning. En multimodal, en traditionell och en läroplansstyrd metodsyn utgör utfallsrummet i studien. Metodsynen påverkar lärares didaktiska design i arbetet med att utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik. Lärarnas uppfattningar om hur man som lärare på bästa sätt utvecklar elevers kommunikationsförmåga skiljer sig i flera avseenden. Studien visar att många lärare upplever sig ha otillräckligt med metoder och idéer för hur de kan utveckla elevers kommunikativa förmåga. Det framkommer att problemlösning i grupp samt lärarens genomgångar är de kommunikationsutvecklande metoder som dominerar i klassrummen, oavsett metodiskt förhållningssätt. Lärarna använder därutöver få kommunikationsutvecklande metoder som fokuserar på och tränar elevers begreppsförståelse, resonemangsförmåga och argumentationsförmåga.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13979
Appears in Collections:Masteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation