University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Magisteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14052

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hromic_M170814.pdf994.01 kBAdobe PDFView/Open
Title: Faktorer som påverkar elevers lärande - En studie om elevers uppfattningar
Other Titles: Factors influencing student learning - A study on students' perceptions
Authors: Hromic, Muhamed
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 4-Sep-2014
Series/Report no.: Magisteruppsats
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: lärande
gymnasieelever
Hattie
fokusgrupper
påverkansfaktorer
Abstract: Sammanfattning Lärande är ett komplext begrepp som påverkas av många faktorer. I boken ”Visible Learning” presenterades en sammanställning av 50 000 forskningsartiklar med fokus på faktorer som har positiv och negativ verkan på elevers prestationer (Hattie 2009). Det undersöktes 138 faktorer som rangordnades efter effekten som de hade på elevers prestationer (Bilaga 1). Illeris (2007) anser att vårt kulturella och samhälleliga arv påverkar sättet som vi organiserar undervisningen på, vilket försvårar direkt applicering av Hatties (2009) resultat på svenska skolor. Anledningen till att studien genomfördes var förhoppning om att få en översikt över faktorer som enligt elevers upplevelse påverkar elevers lärande under svenska förhållanden samt för att få en indikation på hur de gör det. Studiens syfte var att undersöka den påverkan som några faktorer inom kategorierna: undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmet har på elevernas lärande vid teknik- och ekonomiprogrammet utifrån elevernas upplevelse. Studiens frågeställningar är: vilka faktorer som enligt eleverna på teknik- och ekonomiprogrammet påverkar elevernas lärande, finns det några skillnader i uppfattningar om faktorer som påverkar elevernas lärande mellan de två undersökta elevgrupperna och i så fall vilka skillnader och vilka likheter och skillnader finns mellan resultatet i denna och Hatties studie? Som metodiskt angreppssätt användes fokuserade gruppintervjuer. Enligt Morgan är fokusgrupper en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren (Wibeck 2000). Trots det att studiens intention inte var att mäta i vilken omfattning de undersökta faktorerna påverkar elevernas lärande lyfte eleverna fram vikten av tre av dessa faktorer framför de andra. De faktorerna är lärare, uppförande i klassrummet/studiero och undervisningsstrategier. Studiens resultat överensstämmer till stor del med Hattis (2009) resultat men det finns också några intressanta skillnader.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14052
Appears in Collections:Magisteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation