University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Ingenjörshögskolan / School of Engineering >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14098

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Törneld.pdf647.73 kBAdobe PDFView/Open
Title: Friktionsmätning med pendelmetoden Temperaturkorrigering
Other Titles: Pendulum Friction Tester Temperature correction
Authors: Törneld, Rebecca
Department: Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
Issue Date: 12-Sep-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Publisher: University of Borås/School of Engineering
Media type: text
Keywords: friktionsmätning
pendelmetoden
temperaturkorrigering
Abstract: Sammanfattning Pendelmetoden eller ’Pendulum Friction Tester’ är en bärbar friktionsmätningsmetod för både gångytor och vägbanor. Den har funnits sedan 1940-talet men modifierades på 1960-talet med bland annat en ny skala som kallas för PTV (Pendulum Test Value). Ju halare ett ytmaterial är desto lägre PTV. Metoden använder bland annat två alternativa glidklackar kallade slider 57 respektive slider 96. Det är känt att PTV för slider 57 är temperaturberoende och minskar med ökande temperatur. För att objektivt kunna jämföra friktionsmätningar är det därför viktigt att korrigera resultatet med avseende på temperaturen. I SIS-CEN TS 16151:2013 finns en formel för temperaturkorrigeringen men den gäller bara vid PTV-värden över 35. Det är därför viktigt att kunna hitta en formel som även tar hänsyn till låga värden. I föreliggande examensarbete togs en formel fram med hjälp av ett australiensisk tillvägagångssätt som anpassar sig till olika PTV-värden. Sju olika material mättes i temperaturintervallet 5-32 ºC. Deras regressionslinjer analyserades och en graf bearbetade de olika provytornas lutning som funktion av PTV20 för de olika regressionslinjerna. Utifrån detta kunde sedan en formel tas fram. Nyckelord: friktionsmätning, pendelmetoden, temperaturkorrigering
Description: Abstract The pendulum method or Pendulum Friction Tester is a portable friction measurement method for both pedestrian surfaces and roadways. It has been around since the 1940s but was modified in the 1960s, when including a new scale called for Pendulum Test Value (PTV) – scale. The more slippery the surface material is, the lower the PTV. The method uses two alternative sliders called slider 57 and slider 96. It is known that the PTV for slider 57 is temperature dependent and decreases with increasing temperature. In order to objectively compare the friction measurements, it is important to correct with respect to temperature. In the European standard there is a formula for temperature correction but it applies only to PTV values above 35. It is important to find a formula that also takes the low values into account. This thesis work includes the development of a formula with the aid of an Australian approach that adapts to the various PTV values. Seven different materials were measured in the temperature range of 5-32 ºC. Their regression line was analyzed and a new graph processed the different sample surfaces regression lines gradient as a function of PTV20. From that a formula could then be developed.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14098
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation