University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14266

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2014_17.pdf496.24 kBAdobe PDFView/Open
Title: Tänker vi utanför lådan? En utvärdering av upplevelserna kring AMLS-utbildningen inom en Västsvensk ambulansorganisation
Authors: Stensby, Anders
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 30-Oct-2014
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2014:17
Programme: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: AMLS
implementation
stukturerat arbetssätt
utvärdering
förhållningssätt
riktlinjer
Abstract: Ambulanssjukvården i Sverige är en föränderlig verksamhet som under de senaste åren inneburit utveckling från en ren tranportorganisation till något som kan jämställas med ett rullande sjukhus. Avancerad sjukvård erbjuds redan i hemmet och detta har succesivt höjt kraven för både den formella kompetensen hos vårdteamet men även den reella kompetensen att bedöma och behandla patienter med olika besvär. Förändringen har inneburit att ambulansverksamheten i många distrikt satsat stort på att vidareutbilda egen personal för att möta de rådande kraven. En av dessa satsningar är AMLS®, som innebär ett sätt att implementera strukturerat arbetssätt även för patienter med medicinska problem. Frågan kvarstår om denna satsning gett någon förändring i vårdteamets arbetssätt. Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av vårdbedömningar efter genomgången AMLS® kurs. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där informanternas upplevelser av AMLS kursen har varit fokus. Resultatet visar på en följsamhet hos informanterna och en positiv inställning till utbildningskonceptet. De tillfrågade informanterna verkar anse att utbildningen tack vare sitt strukturerade format ger en kvalitetssäkring till patienten i form av en mer utförlig vårdbedömning. Informanterna verkar ha relativt samlad bild över konceptutbildningens ”amerikaanpassning” och hur denna kanske inte riktigt är anpassad till den studerade verksamhetens patientunderlag. Samtliga informanter presenterade även synpunkter härrörande behovet av ett samlat dokumentationsunderlag anpassat till konceptet för att undvika informationsförlust. Informanterna var också positiva till den breda satsningen där även mottagande enhet genomgått samma konceptutbildning, vilket bildar en logisk linje för patienten att följa.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14266
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation