University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
FoU Sjuhärad Välfärd >
Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9716

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FoUS_kombasrapport_111012_webben[1].pdf861.27 kBAdobe PDFView/Open
Title: KomBas-projektet Kompetensutveckling för baspersonal Slutrapport från utvärderingen av projektet
Authors: Lebedinski, Lolo
Department: University of Borås. FoU Sjuhärad Välfärd
Issue Date: 2011
ISSN: 1651-4556
ISBN: 978-91-85025-21-3
Series/Report no.: Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd
25
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Keywords: psykisk sjukdom
psykiska funktionshinder
kompetenshöjning
Subject Category: Subject categories::Social Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Under perioden januari 2006 till december 2007 genomfördes SamKomprojektet (Samverkan och Kompetens) som en del av den nationella satsningen på psykiatri och socialtjänsten för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. Projektet syftade till ökad samsyn och ökat samarbete kring individer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder samt till kompetenshöjning för personal som möter dessa personer. De erfarenheter och slutsatser som drogs av SamKom-projektet när det gäller behov av fortsatta utbildningsinsatser för främst baspersonal har legat till grund för KomBas-projektet (Kompetensutveckling för Baspersonal) som därför kan sägas vara en fortsättning på SamKom i utbildningsdelen. Dessa erfarenheter har förvaltats av de lokala Psykiatriråden som utgör en etablerad struktur för samarbetet mellan kommuner, primärvård, psykiatri och brukarorganisationer i Sjuhärad/Södra Älvsborg. I varje kommun finns ett lokalt psykiatriråd med representanter för kommunens berörda verksamheter, primärvård och specialistpsykiatri. Ambitionen är att Brukarorganisationerna skall ingå i Psykiatriråden, men i några Psykiatriråd fattas fortfarande brukarmedverkan. De lokala Psykiatriråden gör årligen en kartläggning av det gemensamma kompetensutvecklingsbehovet som utmynnar i en gemensam handlingsplan för kompetensutveckling. Handlingsplanen förankras först i respektive organisation för beslut, och översänds därefter till Samverkansrådet för psykisk hälsa som gör bedömningar och prioriteringar samt initierar olika gemensamma utbildningsaktiviteter. I projektplanen för KomBas har det kartlagda utbildningsbehovet konkretiserats genom de utbildningar som skall genomföras under projekttiden. Efter projekttidens slut lever KomBas vidare under namnet KomBas 2. För fortsatta kompetensutvecklingsinsatser planeras även för ett KomBas 3 och ett KomBas 4. Den ursprungliga projektplanen har omformats till en kurskatalog. Kompetensutvecklingsinsatserna är gemensamma och organisationsöverskridande. De utgår från följande övergripande mål: • gemensam kunskapsbas • långsiktighet • evidensbaserad praktik • bemötandefrågor • brukar- och anhörigperspektiv • uppföljning Med den organisationsöverskridande kompetensutvecklingen vill man från de samverkande organisationernas sida skapa ett långsiktigt och återkommande utbildningsprogram för personal i kommun, psykiatri och primärvård i syfte att öka förståelsen för de olika organisationernas förutsättningar, öka kunskapen och skapa gemensam baskunskap.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9716
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation