University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Other - external publications (EX) >
Doktorsavhandlingar / Doctoral theses (EX) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9819

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården
Authors: Kullén Engström, Agneta
Department: Other
Issue Date: 2009
Series/Report no.: NVH-rapport;2009:6
Publisher: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg, Sverige
Media type: text
Publication type: doctoral thesis
Keywords: hälso- och sjukvård
effektivitet
sammanslagningar
privatisering
grounded theory
Subject Category: Subject categories::Medical and Health Sciences
Abstract: Bakgrund och syfte Inom hälso- och sjukvården har krav på ökad effektivitet, tillgänglighet och höjd kvalitet, samt en minskad ekonomisk ram, krävt förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett syfte med denna avhandling är att utifrån professionellas upplevelser och erfarenheter belysa den praktiska innebörden av begreppet effektivitet i hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att utifrån olika perspektiv belysa ledarskap och medarbetarskap i samband med strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården. Metod Avhandlingen bygger på fyra delstudier (I – IV) genomförda med hjälp av en kvalitativ forskningsansats. Delstudie I bygger på intervjuer kring begreppet effektivitet med strategiskt utvalda representanter för en organisations tre beslutsnivåer. Delstudie II och III bygger på intervjuer med medarbetare från olika professioner som deltagit i två olika sjukhussammanslagningar. I delstudie IV intervjuades medarbetare om sina upplevelser i anslutning till privatisering av en hälso- och sjukvårdsorganisation. Resultat Då en gemensam definition av begreppet effektivitet saknas i en organisation ges olika aktörer utrymme att göra sin egen tolkning, vilket kan påverka måluppfyllelsen på ett negativt sätt. Vid strukturförändringar är det viktigt att medarbetare ges möjlighet till såväl delaktighet som att kunna balansera sina åtagande i processen. Det är även av vikt att medarbetare i en förändringsprocess har tillit till ledningen och organisationen. Strukturförändringar kan samtidigt innebära spännande utmaningar och nya möjligheter till utveckling. Slutsatser Strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården, i syfte att effektivisera, är komplexa och mångfacetterade. Samtidigt är begreppet effektivitet mångtydigt och svårutvärderat. Det påverkas av såväl struktur och ledarskap som medarbetarskap. En förändringsprocess påverkar både ledarskap och medarbetarskap. Framgångsfaktorer är medarbetarnas möjlighet till delaktighet och balans, samt deras tillit till såväl struktur som ledarskap.
URI: http://www.nhv.se/upload/dokument/forskning/Publikationer/DrPH-avhandlingar/Agneta_Kullen_Engstr%C3%B6m_Kappan_f%C3%B6r_publicering_p%C3%A5_hemsidan.pdf
http://hdl.handle.net/2320/9819
ISBN: 978-91-85721-66-5
ISSN: 0283-1961
Appears in Collections:Doktorsavhandlingar / Doctoral theses (EX)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation