University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Rapport från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/9901

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pedrapport2011nr3.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Title: Språkstimulerande miljöer i förskolan: en utvärdering av Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik
Authors: Svensson, Ann-Katrin
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Rapport från Institutionen för pedagogik;3
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: text
Publication type: report
Keywords: barn
barnlitteratur
berättande
bibliotek
förskola
högläsning
språkmiljö
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Den här rapporterade studien har haft flera syften. Ett av dem var att studera om man genom projektet Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och läro-rik kunde utveckla samarbetet mellan förskolor och bibliotek och därmed öka medvetenheten om läsning, barnlitteratur och språkmiljöer i förskolan. Ett annat syfte var att studera om och i så fall hur förskollärare upplevde att de förändrade sitt tänkande och sitt arbete med språk och litteratur i försko-lan samt om och i så fall hur bibliotekarier, som deltog i projektet upplevde att de förändrade sitt arbetssätt för att möta förskolans personal och barn. Förskollärarnas val av barnlitteratur har studerats vad gäller medvetenhet om aspekter som genus, kultur, nyutgiven och icke-traditionell litteratur. Bar-nens erfarenheter och upplevelser av bokläsning har särskilt fokuserats, då projektet till syvende och sist förväntades få en inverkan på deras litteracitet-supplevelser. Undersökningen består av en kartläggning av den fysiska språkmiljön på 60 förskoleavdelningar i fem kommuner i Jönköpings län. Totalt har 190 inter-vjuer genomförts med barn, förskollärare, bibliotekarier och skolledare. In-tervjuerna fördelade sig på 116 barn, 60 förskollärare, 5 bibliotekarier och 9 skolledare. Resultaten visade att det skett en ökning och en innehållslig utveckling av kontakterna mellan förskola och bibliotek. Annat som framkom var att många förskollärare valde att utveckla den språkstimulerande miljön, utöka-de tillfällena för högläsning samt utvecklade det fria berättandet. Studien visar på många sätt att stimulera barnen språkligt samt barns, förskollärares, bibliotekarier och skolledares syn på vad projektet har tillfört förskole- och biblioteksverksamheterna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/9901
ISBN: 978-91-85659-77-7
ISSN: 1404-0913
Appears in Collections:Rapport från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation